Free Plan
“ Send 5,000 credit for 1 month ”

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ขั้นตอนการใช้ บริการ EMAIL MARKETING ฟรี

  1. ลูกค้าลงทะเบียนฟรีที่นี่
  2. ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนจากเมลที่ส่งไปทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียน
  3. NipaMail ส่งข้อมูลการเข้าระบบผ่านอีเมล์ ไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าลงทะเบียน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ทำการยืนยันตัวตนแล้ว
  4. ลูกค้าเข้าระบบเพื่อใช้บริการอีเมลมาร์เก็ตติ้งฟรี
  5. ลูกค้าเพิ่มรายชื่ออีเมล
  6. ลูกค้าสร้างเคมเปญ Newsletter
  7. ลูกค้าทดสอบส่ง Newsletter เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง Email Marketing
  8. หลังจากตรวจสอบแล้ว ตั้งเวลาเพื่อจัดส่ง Email Marketing ในระบบ
  9. ลูกค้าเข้าระบบเพื่อเช็คสถิติหลังจากส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนเพื่อรับ Account ส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งฟรี

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างค่ะ

ผู้ขอใช้บริการ Email Marketing ฟรี จะต้องไม่ส่งอีเมลที่จัดว่าเป็นสแปม , อีเมลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม หากพบว่ามีการจัดส่งอีเมลที่มีเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้งานทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า