Free Plan
“ Send 5,000 credit for 1 month ”

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ขั้นตอนการใช้ บริการ EMAIL MARKETING ฟรี

  1. ลูกค้าลงทะเบียนใช้งานฟรี
  2. ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนจากเมลที่ส่งไปทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียน
  3. ลูกค้าเข้าระบบเพื่อใช้บริการอีเมลมาร์เก็ตติ้งฟรี
  4. ลูกค้าเพิ่มรายชื่ออีเมล
  5. ลูกค้าสร้างเคมเปญ Newsletter
  6. ลูกค้าทดสอบส่ง Newsletter เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง Email Marketing
  7. หลังจากตรวจสอบแล้ว ตั้งเวลาเพื่อจัดส่ง Email Marketing ในระบบ
  8. ลูกค้าเข้าระบบเพื่อเช็คสถิติหลังจากส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ผู้ขอใช้บริการ Email Marketing ฟรี จะต้องไม่ส่งอีเมลที่จัดว่าเป็นสแปม , อีเมลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม หากพบว่ามีการจัดส่งอีเมลที่มีเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้งานทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า